EIPC Säkerhetsöversyn

Genom en grundlig översyn av er informations- och IT-säkerhetspolicy, ert säkerhetsmedvetande, er fysiska säkerhet och personalsäkerhet skapar vi en komplett kartläggning av er säkerhetsstatus. Baserat på insikter om nuläget identifieras prioriterade åtgärder.

EIPCLOUD Säkerhetsöversyn levererar en tydlig bild av vilka åtgärder som krävs för att höja er informationssäkerhetsnivå på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.