Beredskap och kontinuitetshantering

Det säkerhetspolitiska läget är det allvarligaste sedan andra världskrigets slut. Förberedelserna, beredskapen och förmågan inom hela totalförsvaret, både det militära och det civila försvaret, måste öka skyndsamt. Insikten om detta behöver genomsyra alla delar av samhället och vara den främsta drivkraften för utvecklingen av totalförsvarets samlade förmåga de kommande åren.

 

Det är av yttersta vikt att alla företag i Sverige bidrar till en god beredskap. Företagens förmåga att bedriva sin verksamhet, eller ställa om den till produktion av varor och tjänster som efterfrågas, är avgörande för att samhället ska fungera vid fredstida kriser, höjd beredskap eller krig . För att stärka sin beredskap kan företagen minska sin sårbarhet genom att samverka med offentliga aktörer, ha en finansiell planering och genom att ha en kontinuitetshantering.

 

Genom att alla företag i Sverige är med och bidrar till en god beredskap, kan vi tillsammans skapa en tryggare och mer hållbar framtid.

 

Vårt bidrag är att vi hjälper våra kunder att så långt det bara är möjligt att fortsätta bedriva sina verksamheten under kris eller krig. Vi håller oss även ständigt uppdaterade  omvärldsläget och är beredda att ställa om vår verksamhet utifrån aktuella behov.

 

Mer information:

Business Continuity – EIPCLOUD

MSB - Beredskap för företag (msb.se)

Försvarsberedningens rapport Kraftsamling (inriktning av totalförsvaret och utformning av det civila försvaret) [Sammandrag | Hela rapporten]